The Kjaerboel  Homepage 

Skrevet 140107

Slægten               Stoffersiden

Spil

Sebastian

Hedehusene

Sørens Side

Middelfart

The Sioux

Fotos

One.com -

Favoritter

Hjem

web. Preben Kjærbøl

 

 

 

Lillebælt Smakkelang

Lillebælt Smakkelaug blev stiftet i 1993 med det formål at restaurere, nybygge, præsentere og beskrive egns typiske joller og træskibe. Desuden er det foreningens formål at beskrive kystkulturen i vort interesseområde, d.v.s. kyststrækningen fra Assens til Båring og fra Årøsund til Trelde Næs på Jyllandssiden.

Arbejdsdage: Smakkelaugets medlemmer arbejder fortsat på Lillebæltværftet, tirsdage kl. 1800 - 2200, samt torsdage fra 0900-1500 og lørdage/søndage efter aftale.

Aktiviteter der drives af Smakkelauget

 • Foreningen til "De To Søskendes" Bevarelse.

 • Mette gruppen

 • Udgiver medlemsbladet Blokken i samarbejde med Venneforeningen.

 • Læs lederen af Smakkelaugets oldermand Jens Glinvad.

 • Læs Smakkelaugets mindeord om Ejnar Møller Jensen, Ole Krogsgaard Madsen og Robert Nielsen og Carl Otto Hansen.

 • Smakkelauget ønsker tillykke

 • Lauget har gennemført nybygningen af den 19-fods 3-smakke lodsjolle "SUSANNE". 

 • Jollehusene på Sildemarken

 • Smakkelauget er medlem af Natursejlerforeningen

 • Smakkelaugets 10års jubilæumsbog: Smakkelaugets jubilæumsbog: Ove Rohdes: Blandt Spåner og træskibe. Med afsnit om Smakkelauget, Lillebæltværftet, vore både m.m. er udkommet. Pris kr. 148.- Oplaget bliver på 1500 eks.  

 • Lillebælt Smakkelaugs jubilæumsbog er udkommet. Vi syntes vi har fået skrevet en fornem bog, med masser af spændende oplysninger om skibs- og bådebyggeri, vores egen historie samt aktiviteterne omkring Smakkelauget og vore bådes tilblivelse og historie. Middelfart Skibs- og Bådebyggeris historie, tilblivelsen af Lillebælt Værftet. Desuden er der afsnit om skibskonstruktion. Alt sammen krydret med en masse spændende tegninger og fotos. Bestil dit eksemplar nu. Email: se forsiden 

 • Bestyrelsen har udarbejdet et introduktionsbrev til nye medlemmer for at disse kan få en bedre forståelse for og indgang til alle de aktiviteter der foregår i lauget.

 • Lillebælt-Værftet: Foreningens repræsentantskab vedtog den 17.3.04 følgende lejeafgifter på Lillebælt-Værftet for 2005.

Smakkejollen "Susanne"

Bådebygger og konservator Chr. Nielsen, Handels og Søfartsmuseet på Kronborg opmålte i 1943 jollen i forbindelse med hans opmålinger af egns typiske joller over hele Danmark. Denne opmåling og tegningerne har dannet grundlag for nybygningen, der blev søsat i 1997. Original båden blev bygget i 1890 af den kendte Middelfart- bådebygger Mads Illum til lods Hans Albert Pedersen, Middelfart.

Der arbejdes på værftet hver tirsdag fra fra 1800 - 2200 og torsdage fra 0900-1500,  eller efter aftale. Laugets medlemmer, har efter aftale, mulighed for at leje sig ind på værftet i forbindelse med reparationsarbejder af egne træskibe og joller. Lauget udsender 4-5 gange årligt laugets blad "Blokken"  til medlemmer, sponsorer, beslægtede foreninger og organisationer. Lillebælt Smakkelaug er medlem af T.S. træskibssammenslutningen, Landsforeningen til bevarelse af ældre brugsfartøjer og Foreningen Almoge Båtar, Sverige.

Lauget har 154 medlemmer, hvilket betyder at mange personer er aktive i en eller flere af laugets aktiviteter. Medlems skab koster 250 kr. årligt.

Vi råder over en række joller, pramme, lystfartøjer og jagten "De To Søskende", en del er sejlende, nemlig kopien af 3-smakke lodsjollen fra 1896, "Susanne" søsat i 1997 , jagten "De To Søskende", bygget i 1910 til paketsejlads på Agersø i Storebælt, jagten blev af skibsbevaringsfonden overdraget til en forening under Smakkelauget i 1996. Desuden råder Smakkelauget over Nordisk Folkebåd D-2 "Gill", bygget i 1943 i Gøteborg, der således er danmarks ældste folkebåd, båden er udlånt fra Danmarks Museum for lystsejlads på Valdemars slot, Tåsinge. Rådigheden er betinget af vi sejler, præsenterer og vedligeholder "Gill" En del både er under restaurering på Lillebæltværftet, en 15 kvm. Slåby-Larsen kutter, skænket af Marstal Havn, en bundgarnsjolle, bygget 1922 på Midelfart Skibs og Bådebyggeri til en lokal fisker Corfitz Hansen Føns, der har skænket båden til lauget. En 10 fods sejlpram, bygget hos den lokale bådebygger August Ulriksen, Middelfart, skænket af Schmidt-Andersen, Strib. Derudover har lauget konserveret en række joller og pramme som bl. a. står på Middelfart museum. Smakkelauget har fået skænket to 3-hk Energimotorer fremstillet af den lokale N. P. Jørgensens Maskinfabrik i 1950'erne, disse motorer er blevet til en, restaureret af et af vore medlemmer. Ud over alle disse aktiviteter har der været "tid" til at restaurere bygninger omkring værftet, restaurere værftets bedding og adskilligt andet. Lillebælt Smakkelaug udsender "Blokken" 4 gange årligt, bladet udsendes til medlemmer af Smakkelauget, Lillebæltværftets Venneforening og sponsorer, foreninger og andre interesserede. 

VINTERAKTIVITETER:

Lillebælt Smakkelaug har planlagt følgende arbejdsopgaver 2006-2007:

Restaurering af "Lillebror" - "Tove" - sejlpram - gulv/værftshal/maskiner - "Susanne" Jens Glindvad - "Mette" Jørgen Greve - "De To Søskende" Jens Glindvad - mast/testoverbygning Bent Jensen - Tovværksarbejder Kaj Skytte.

Jollehuse.

Jollehusene er nu opført af Odense Tekniske Skoles Træafdeling i Odense. Og er så småt taget i brug og museet er ved at indrette det ene til udstillingshus ed maritime effekter. Vi er meget sikre på at vore huse bliver en værdig pendant til kulturøen i den anden ende af havnen.

Lillebæltværftet havde igennem flere år gået med planer om at opføre huse til opmagasinering af egns typiske joller, ønsket er opstået dels p.g.a. Middelfart Museums ønske om at kunne præsentere de joller de har stående i gården på museet, og dels Lillebælt Smakkelaugs indsamlede joller, joller som er bevaringsværdige og et udtryk for kystkulturen i den nordlige del af Lillebælt.

Vi drøftede sagen med Middelfart Kommunes arkitekt Poul Søgård, der var med på ideen og oven i købet tilførte projektet nogle helt nye sider, blandt andet,  at vende husene, så de blev bygget delvist ud i vandet. Der blev udarbejdet et skitseprojekt og kommunen blev søgt, og vi fik en principiel godkendelse af projektet. Vi har derefter forhandlet med Kystdirektoratet om projektet, de kunne godkende såvel huse og broer, samt en mindre opfyldning under husene.

Hvad er det så for et projekt - og hvor kom pengene fra ???

Husene er henholdsvis 18 og 20 meter lange, 5 meter høje og 5 meter brede og med en indbyrdes afstand på 5 meter. Husene placeres 2,5 meter fra vejen og "rager" henholdsvis 5 og 6 meter ud i Lillebælt. Husene placeres på egepæle, desuden opføres 2 broer, 1 på det østlige hus, der går 8 meter uden for huset og en tværbro der binder de 2 huse sammen. Husene opføres helt i træ efter gamle håndværksmæssige traditioner, med samlinger udført på gammeldags facon, d.v.s. "franske låse", sammentapning af tømmer o.s.v.

Det vestligste hus, (18 m) skal udelukkende anvendes som udstillingshus for de indsamlede joller og andre maritime effekter fra vores kystkultur. Husenes højde betyder, at der kan udstilles joller med sejlføring og at der kan ophænges joller under loftet. Derfor er husene udstyret med balkoner så tilskuerne kan opleve jollerne i både fiske- og fugleperspektiv.

Det østligste hus (20 m) nærmest værftsbygningerne, er indrettet således at der kan sejles ind i huset og jollen kan hejses op og trækkes ind, dette er specielt lavet for "Susanne", Smakkelaugets kopi af lodsjollen fra 1896, i den anden ende af huset, vil der kunne indrettes plads til mindre værksted eller udstilling, ligesom der kan ophænges joller under taget. Huset vil også kunne anvendes til opbevaring af rundholter, master m.v.

Pengene er tilvejebragt igennem ansøgninger til fonde og vi har den store glæde at Foreningen Real Danmark og Lokale og Anlægsfonden har støttet Lillebæltværftet, således at projektet kunne gennemføres  

HAR DU LYST TIL AT DELTAGE AKTIVT, ELLER PASSIVT STØTTE VORT FORMÅL, SÅ SEND OS  EN INDMELDELSE.